Winkelwagen
0 items - 0 € 0,00
Winkelwagen

U heeft geen producten in uw winkelwagen.

expand menu close menu

Actievoorwaarden Slaapbank actie

1. De actie ‘Disney Planes Peuterbed actie’ (hierna te noemen de Actie), wordt georganiseerd door Masterbed B.V., Batenburgweg 7, 3769 CB Soesterberg-Noord.

2. De Actie is geldig van donderdag 19 december 2019, 12:00 uur tot en met dinsdag 7 januari 2019, 23:59 uur (hierna te noemen: “Actieperiode”). 

3. Een ieder die gedurende de Actieperiode reageert onder de Facebookpost van de Actie kan deelnemen aan de Actie. Ook kan er worden deelgenomen door gedurende de Actieperiode de ingevulde actiebon af te geven bij de showroom van Masterbed B.V., Arkanssasdreef 34d, 3565 AS Utrecht.

4. De met de Actie te winnen Prijs (hierna te noemen: “Prijs”) betreft een van de tien 'Disney Planes Peuterbedden' (artikelnummer 450PLA). Het betreft uitsluitend het peuterbed inclusief bodem. Per deelnemer zal maximaal 1 Prijs worden toegekend. 

5. Na het verstrijken van de actieperiode zal op onpartijdige wijze tien (10) prijswinnaars worden geloot. Uitgangspunt is dat er twee (2) prijzen worden verdeeld onder de inzendingen via de showroom en acht (8) prijzen onder de inzendingen via Facebook. Masterbed B.V. behoudt zich het recht voor om deze verhouding te wijzigen, indien de verdeling van het aantal inzendingen tussen beide kanalen afwijkt van de verwachtingen.

6. De uitslag van de Actie is bindend. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

7. De Winnaar wordt uiterlijk binnen één week na bekendwording persoonlijk op de hoogte gesteld middels een e-mail. De Winnaar heeft 5 dagen de tijd om te reageren. Mocht de Winnaar niet reageren binnen deze periode vervalt het recht op de Prijs en behoudt Masterbed B.V. het recht om een andere Winnaar te selecteren (onder dezelfde voorwaarden).

8. Deelnemer dient minimaal 18 jaar of ouder te zijn en woonachtig te zijn in Nederland of België. 

9. De Deelnemer dient, indien hiernaar gevraagd wordt, juiste en volledige gegevens te verstrekken. Onjuiste of onvolledige gegevens leiden tot ongeldige deelname.

10. Masterbed B.V. behoudt zich het recht voor Deelnemers direct en zonder nadere motivering uit te sluiten o.a. bij (verdenking van) fraude.

11. Uitgesloten van deelname zijn medewerkers van Masterbed B.V., alsmede eventuele participanten ten aanzien van de betreffende Actie (waaronder begrepen adverteerders, sponsors of producenten). 

12. Onvolledige reacties en reacties die na de Actieperiode binnenkomen, zijn uitgesloten van deelname. Over de inhoud kan niet gecorrespondeerd worden.

13. De inzendingen mogen geen godslastering, scheldwoorden, grove opmerkingen, kwetsend commentaar of afbeeldingen bevatten. Masterbed B.V. kan naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, inzendingen verwijderen en van deelname uitsluiten. 

14. De waarde van de Prijs wordt niet uitgekeerd in contanten en het recht op de prijs kan niet worden overdragen aan derden.

15. De uitkering van de Prijs wordt verzorgd door Masterbed B.V. De Winnaar van de prijs kan deze afhalen bij de showroom van Masterbed B.V., Arkanssasdreef 34d, 3565 AS Utrecht.

16. De Prijs wordt uitgekeerd in de staat waarin ze zich bevindt. Masterbed B.V. is niet verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de Prijs noch voor eventuele schade bij de levering (verzending) van de Prijs.

17. Met het verstrekken van zijn of haar naam geeft de deelnemer uitdrukkelijk toestemming zijn of haar naam als winnaar bekend te maken op de website en de eigen mediakanalen van Masterbed B.V. zoals, maar niet beperkt tot, de website, nieuwsbrief en/of Facebook. De winnaar van de prijs geeft Masterbed B.V. toestemming om zijn of haar naam te gebruiken én de door Masterbed B.V. gemaakte foto’s bij promotionele activiteiten in verband met deze Actie te gebruiken. Tevens zal deelnemer alle overige gewenste medewerking bij eventuele promotionele activiteiten verlenen in verband met de Actie voor zover dit in redelijkheid van hem of haar verlangd mag worden. De winnaar die zijn of haar medewerking verleent aan promotionele activiteiten van Masterbed B.V. heeft daarmee geen recht op een financiële vergoeding

18. Masterbed B.V. evenals eventuele partners ten aanzien van de betreffende Actie zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de Actie, noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de Actie of de aanwijzing van de Winnaar. Daarnaast is deelnemen aan en/of gebruik maken van de gewonnen Prijs geheel voor eigen risico van de Winnaar en geschiedt voor eigen rekening. Masterbed B.V. alsmede haar participanten en/of derden is/zijn niet aansprakelijk voor enige schade dan wel verlies en/of diefstal van enig eigendom van de Winnaar, direct en/of indirect, die het gevolg is van of op enige andere wijze verband houdt met de gewonnen Prijs, waaronder mede begrepen – doch niet beperkt tot – enige schade die de Winnaar(s) en/of genodigden mocht lijden omdat hij/zij, door welke reden dan ook, niet kan deelnemen aan en/of gebruik maken van de gewonnen Prijs ofwel veroorzaakt wordt door onvoorziene omstandigheden.

19. De Winnaar moet voor ontvangst van de Prijs enkele persoonsgegevens aan Masterbed B.V. verstrekken. Door deelname aan de Actie gaat de Winnaar akkoord met de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens voor de doeleinden van de Actie. Door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens zullen door Masterbed B.V. in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) verwerkt worden.

20. Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de actievoorwaarden dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Utrecht.

21. Door invulling en verzending van de gegevens geeft de Deelnemer aan bekend te zijn met deze actievoorwaarden en gaat Deelnemer automatisch akkoord met deze actievoorwaarden.

 

Ga terug naar de actiepagina